Tin tức cổ đông
Tờ trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2020  
 
(Ngày đăng : 06/11/2020)
Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2020      
 
(Ngày đăng : 02/11/2020)
   
Thông báo về việc hủy đăng ký chứng khoán tại
Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam     
 
(Ngày đăng : 27/10/2020)
Công văn gia hạn thời hạn công bố thông tin Báo cáo
tài chính bán niên năm 2020     
 
(Ngày đăng : 13/08/2020)
   
Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn
06 tháng đầu 2020    
 
(Ngày đăng : 29/07/2020)
Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán
BDTC năm 2020      
 
(Ngày đăng : 13/07/2020)
   
Ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2020 

(Ngày đăng : 13/07/2020)
Biên bản, nghị quyết họp ĐHĐCĐ năm 2020

(Ngày đăng : 23/04/2020)
   
   
DANANGTIP.COM - Da Nang best things to do & travel guide