Báo cáo tài chính
 
 
- Báo cáo tài chính Q3 năm 2020       
   
  (Ngày đăng : 20/10/2020)
- Giải trình Báo cáo tài chính Bán niên năm 2020       
   
  (Ngày đăng : 19/08/2020)
   
- Báo cáo tài chính Bán niên năm 2020       
   
  (Ngày đăng : 14/08/2020)
- Báo cáo tài chính Q2 năm 2020       
   
  (Ngày đăng : 20/07/2020)
   
- Báo cáo tài chính Q1 năm 2020       
   
  (Ngày đăng : 20/04/2020)
- Báo cáo tài chính năm 2019        
   
  (Ngày đăng : 27/03/2020)
   
- Báo cáo tài chính Q4 năm 2019  
 
  (Ngày đăng : 20/01/2020)
- Báo cáo tài chính Q3 năm 2019  
 
  (Ngày đăng : 20/10/2019)
   
- Báo cáo tài chính Bán niên năm 2019  
 
  (Ngày đăng : 14/08/2020)
- Báo cáo tài chính Q2 năm 2019
 
  (Ngày đăng : 18/07/2019)
   
- Báo cáo tài chính Q1 năm 2019
 
  (Ngày đăng : 20/04/2019)
- Báo cáo tài chính năm 2018
 
  (Ngày đăng : 30/03/2019)
   
- Báo cáo tài chính Q4 năm 2018
 
  (Ngày đăng : 20/01/2019)
- Báo cáo tài chính Q3 năm 2018
 
  (Ngày đăng : 20/10/2018)
   
- Báo cáo tài chính Bán niên năm 2018
 
  (Ngày đăng : 14/08/2018)
- Báo cáo tài chính Q2 năm 2018
 
  (Ngày đăng : 19/07/2018)
   
- Báo cáo tài chính Q1 năm 2018
 
  (Ngày đăng : 16/04/2018)
- Báo cáo tài chính Kiểm toán năm 2017
 
  (Ngày đăng : 31/03/2018)
   
- Báo cáo tài chính Q2 năm 2017
 
  (Ngày đăng : 20/01/2018)
- Báo cáo tài chính năm 2016 (Tại ngày 30/06/2017)
 
  (Ngày đăng : 28/09/2017)
   
- Báo cáo tài chính Q4 năm 2016
 
  (Ngày đăng : 16/07/2017)
- Báo cáo tài chính Q1 năm 2017
 
  (Ngày đăng : 20/10/2017)
   
- Báo cáo tài chính Q3 năm 2016 (Tại ngày 31/03/2017)
 
  (Ngày đăng : 20/04/2017)
- Báo cáo tài chính Bán niên năm 2016
 
  (Ngày đăng : 14/02/2017)
   
    
Designed by GO ON GROUP