Tin tức cổ đông
   
Thông báo về việc hủy đăng ký chứng khoán tại
Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam     
 
(Ngày đăng : 27/10/2020)
Công văn gia hạn thời hạn công bố thông tin Báo cáo
tài chính bán niên năm 2020     
 
(Ngày đăng : 13/08/2020)
   
Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn
06 tháng đầu 2020    
 
(Ngày đăng : 29/07/2020)
Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán
BDTC năm 2020      
 
(Ngày đăng : 13/07/2020)
   
Ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2020 

(Ngày đăng : 13/07/2020)
Biên bản, nghị quyết họp ĐHĐCĐ năm 2020

(Ngày đăng : 23/04/2020)
   
Thư mời họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên
năm 2020

(Ngày đăng : 10/04/2020)
Nghị quyết và thông báo chốt danh sách Cổ đông để
họp ĐHĐCĐ năm 2020


(Ngày đăng : 16/03/2020)
   
Danh sách Cổ đông Nhà nước, Cổ đông lớn

(Ngày đăng : 21/01/2020)
Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán
BDTC năm 2019

(Ngày đăng : 19/07/2019)
   
Danh sách Cổ đông lớn

(Ngày đăng : 18/07/2019)
Danh sách Cổ đông lớn

(Ngày đăng : 22/04/2019)
   
Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường
niên năm 2019

(Ngày đăng : 20/04/2019)
Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và
báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 2018, Kế hoạch
hoạt động năm 2019

(Ngày đăng : 12/04/2019)
   
Thông báo v/v chốt danh sách Cổ đông để tổ chức
họp ĐHĐCĐ năm 2019

(Ngày đăng : 20/03/2019)
Nghị quyết HĐQL v/v chốt danh sách Cổ đông để tổ chức
họp ĐHĐCĐ năm 2019

(Ngày đăng : 19/03/2019)
   
Cập nhật chương trình Đại hội Cổ đông

(Ngày đăng : 16/08/2018)
Công văn yêu cầu trình Đại hội Cổ đông

(Ngày đăng : 09/07/2018)
   
DANANGTIP.COM - Da Nang best things to do & travel guide